X5M X6M BMW X5M (E70) và X6M (E71) với các mẫu vành của ADV1 Wheels

Vành ADV08 Track Spec của ADV1 Wheels:

BMW x5m - ADV08 Track Spec 5998188805[K].jpg


BMW x5m - ADV08 Track Spec 5998188805[K].jpgBMW x5m - ADV08 Track Spec 5998189459[K].jpgBMW x5m - ADV08 Track Spec 5998190139[K].jpgBMW x5m - ADV08 Track Spec 5998193103[K].jpgBMW x5m - ADV08 Track Spec 5998194157[K].jpgBMW x5m - ADV08 Track Spec 5998195061[K].jpgBMW x5m - ADV08 Track Spec 5998197237[K].jpgBMW x5m - ADV08 Track Spec 5998739394[K].jpgBMW x5m - ADV08 Track Spec 5998740210[K].jpgBMW x5m - ADV08 Track Spec 5998740812[K].jpgBMW x5m - ADV08 Track Spec 5998744806[K].jpg
 
OP
Phong Vt

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,654
189
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành ADV5 Deep Spec của ADV1 Wheels:

BMW X5M ADV5 Deep Spec 6638801825[K].jpg


BMW X5M ADV5 Deep Spec 6638799339[K].jpgBMW X5M ADV5 Deep Spec 6638800643[K].jpgBMW X5M ADV5 Deep Spec 6638801825[K].jpgBMW X5M ADV5 Deep Spec 6638803051[K].jpgBMW X5M ADV5 Deep Spec 6638804123[K].jpgBMW X5M ADV5 Deep Spec 6638805233[K].jpgBMW X5M ADV5 Deep Spec 6638806493[K].jpgBMW X5M ADV5 Deep Spec 6638807635[K].jpg
 
OP
Phong Vt

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,654
189
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành ADV5 M.V2 của ADV1 Wheels:

BMW X5M ADV5 M.V2 8677688862[K].jpg


BMW X5M ADV5 M.V2 8676582679[K].jpgBMW X5M ADV5 M.V2 8676582983[K].jpgBMW X5M ADV5 M.V2 8676583293[K].jpgBMW X5M ADV5 M.V2 8677688862[K].jpgBMW X5M ADV5 M.V2 8677689108[K].jpg
 
OP
Phong Vt

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,654
189
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành ADV5 Track Spec của ADV1 Wheels:

BMW X5M ADV5 Track Spec 6751808995[K].jpg


BMW X5M ADV5 Track Spec 6751808995[K].jpgBMW X5M ADV5 Track Spec 6751811225[K].jpgBMW X5M ADV5 Track Spec 6751812607[K].jpgBMW X5M ADV5 Track Spec 6751814229[K].jpgBMW X5M ADV5 Track Spec 6751816131[K].jpgBMW X5M ADV5 Track Spec 6751817719[K].jpgBMW X5M ADV5 Track Spec 6751819087[K].jpgBMW X5M ADV5 Track Spec 6751820095[K].jpgBMW X5M ADV5 Track Spec 6751821387[K].jpgBMW X5M ADV5 Track Spec 6751822977[K].jpg
 
OP
Phong Vt

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,654
189
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành ADV5.0 Deep Concave của ADV1 Wheels:

BMW X5M ADV5.0 Deep Concave 7736637940[K].jpg


BMW X5M ADV5.0 Deep Concave 7736635570[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Deep Concave 7736636168[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Deep Concave 7736636768[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Deep Concave 7736637224[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Deep Concave 7736637940[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Deep Concave 7736638598[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Deep Concave 7736639260[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Deep Concave 7736639880[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Deep Concave 7736640548[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Deep Concave 7736641210[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Deep Concave 7736641886[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Deep Concave 7736642372[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Deep Concave 7736642882[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Deep Concave 7736643408[K].jpg
 
OP
Phong Vt

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,654
189
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành ADV5.0 Track Spec của ADV1 Wheels:

BMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228290247[K].jpg


BMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228290247[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228290941[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228293515[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228295835[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228296671[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228297539[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228298161[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228298779[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228301109[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228301811[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228808158[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228808918[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228810450[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228811202[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228815478[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228816026[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228816646[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228818792[K].jpgBMW X5M ADV5.0 Track Spec 6228819574[K].jpg
 
OP
Phong Vt

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,654
189
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành ADV7.1 của ADV1 Wheels:

BMW X5M ADV7.1 6218263577[K].jpg


BMW X5M ADV7.1 6218263577[K].jpgBMW X5M ADV7.1 6218263907[K].jpgBMW X5M ADV7.1 6218264121[K].jpgBMW X5M ADV7.1 6218426011[K].jpgBMW X5M ADV7.1 6218426681[K].jpgBMW X5M ADV7.1 6218428091[K].jpgBMW X5M ADV7.1 6218785688[K].jpgBMW X5M ADV7.1 6218785914[K].jpgBMW X5M ADV7.1 6218949076[K].jpgBMW X5M ADV7.1 6218950494[K].jpgIMG_8409 4815720109[K].jpgIMG_8454 4815718951[K].jpgIMG_8460 4815717657[K].jpgIMG_8497 4815710707[K].jpgIMG_8512 4816340772[K].jpg
 
OP
Phong Vt

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,654
189
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành ADV.1 của ADV1 Wheels:

BMW x5m by WheelsBoutique  ADV.1 Wheels 4662761455[K].jpg


BMW x5m by WheelsBoutique  ADV.1 Wheels 4662761455[K].jpgBMW x5m by WheelsBoutique  ADV.1 Wheels 4662761625[K].jpgBMW x5m by WheelsBoutique  ADV.1 Wheels 4662761721[K].jpgBMW x5m by WheelsBoutique  ADV.1 Wheels 4662761823[K].jpgBMW x5m by WheelsBoutique  ADV.1 Wheels 4663382212[K].jpg
 
OP
Phong Vt

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,654
189
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành ADV10 M.V2 của ADV1 Wheels:

BMW X6M ADV10 M.V2 8661171485[K].jpg


BMW X6M ADV10 M.V2 8661171485[K].jpgBMW X6M ADV10 M.V2 8662269876[K].jpgBMW X6M ADV10 M.V2 8662270052[K].jpgBMW X6M ADV10 M.V2 8662270450[K].jpgBMW X6M ADV10 M.V2 8662270714[K].jpgBMW X6M ADV10 M.V2 8662270922[K].jpgBMW X6M ADV10 M.V2 20508870364[K].jpgBMW X6M ADV10 M.V2 20510416513[K].jpgBMW X6M ADV10 M.V2 20510419023[K].jpgBMW X6M ADV10 M.V2 20943616498[K].jpgBMW X6M ADV10 M.V2 20943627718[K].jpgBMW X6M ADV10 M.V2 20944721799[K].jpgBMW X6M ADV10 M.V2 21105277916[K].jpgBMW X6M ADV10 M.V2 21105290226[K].jpg
 
OP
Phong Vt

Phong Vt

Admin
Chủ xe
Quản lý Club
5/12/18
1,654
189
Xe đang đi
2014 BMW M6 F06
Vành ADV7 Deep Concave của ADV1 Wheels:

BMW X6M Widebody ADV7 Deep Concave 16150929373[K].jpg


BMW X6M Widebody ADV7 Deep Concave 16148561694[K].jpgBMW X6M Widebody ADV7 Deep Concave 16150929373[K].jpgBMW X6M Widebody ADV7 Deep Concave 16583293718[K].jpgBMW X6M Widebody ADV7 Deep Concave 16583462200[K].jpgBMW X6M Widebody ADV7 Deep Concave 16583464590[K].jpgBMW X6M Widebody ADV7 Deep Concave 16584710229[K].jpgBMW X6M Widebody ADV7 Deep Concave 16584712339[K].jpgBMW X6M Widebody ADV7 Deep Concave 16584714979[K].jpgBMW X6M Widebody ADV7 Deep Concave 16769788822[K].jpgBMW X6M Widebody ADV7 Deep Concave 16770854235[K].jpgBMW X6M Widebody ADV7 Deep Concave 16770856865[K].jpg
 
Top